آجر نیمه

 

نوع آجر آبا مشخصات
ابعاد 20* 5/5 * 5/5
رنگ بندی قرمزطبیعی وقرمز اخرایی پیازی وپرتقالی وسفید و زرد و ابلغ

 

آجر نیمه

 

70          58          45           72