تاریخچه آجر

تاریخچه آجر

»تاریخچه آجر:

تاریخچه آجر یا آجور یا آگور واژه است  یونانی و به خشت هایی می گفتند که احکام و فرامین دولتی روی آن نوشته می شد.و به وسیله پختن این خشت ها نوشته ها را روی آن پایدار میکرد. آجر یکی ازمصالح ساختمانی است که با خلق و خوی بشر بسیا سازگار بوده و در هر دورانی از تاریخ به نوعی مورد استفاده او واقع شده است. از ابتدا اگر به تاریخچه آجر نگاه کنیم متوجه میشویم انسان با پشت سر گذاشتن زندگی غارنشینی به فکر تهیه سرپناهی برای درامان ماندن از عواملی مثل : باد ، سرما ، باران ، گرما ، هجوم جانوران درنده و گزنده است. آجر به دلیل حمل آسان و از نظر شکل هندسی که طوری بود، که از روی هم  قرار گرفتن آن میتوانست سرپناهی به وجود آید ، مورد علاقه بشر بود.

ادامه مطلب